EMPRESES


Associació

Universitat de Lleida

IAESTE international

Escola Politècnica Superior

Associació internacional

IAESTE és una associació internacional que neix l’any 1948 a l’Imperial College de Londres, sota un ambient de post-guerra és una clara aposta per mantenir els canals de comunicació entre les diferents nacions.

Des de 1948 l’associació ha crescut fins a superar la xifra de 80 membres arreu del món amb la capacitat d’incloure noves nacions cada any. Durant aquest període, s’han intercanviat més de 300.000 estudiants, tenint ara una ràtio de 7.000 intercanvis per any, donant a aquests estudiants una millor visió tant professionalitzadora com cultural.

En cada ciutat on s’estableix el programa IAESTE, es crea un comitè local (Local Committee) que serà l’òrgan més proper als estudiants i les empreses. Aquest LC està format per estudiants de totes les universitats presents en la seva àrea d’influència.

Pràctiques per a estudiants

Com associació oferim als nostres col·laboradors una plataforma i informació detallada verificada a nivell internacional per tal que puguin rebre un estudiant d’intercanvi sense cap problemàtica.

Amb el nostre programa oferim un ventall molt ampli d’alumnes amb una formació variada. L’avantatja d’aquesta proposta és se’ns dubte la possibilitat de les empreses de demanar un currículum amb les característiques que considerin més oportunes per les seves tasques a desenvolupar.


Calendari

A continuació trobem el calendari amb els moments més importants de la campanya IAESTE; entre aquestes dates, els membres d’IAESTE ens dediquem a preparar tot allò necessari per a poder-les dur a terme:

ActivitatPeriode
Cerca d’empresesNovembre i principis de desembre
Intercanvi internacionalGener
Repartiment nacionalFebrer
Enviament documentacióMarç
Recepció nominacionsAbril – Juny
Realització de pràctiquesJuliol i Agost

Marc legal

Els estudiants en règim d’intercanvi d’IAESTE realitzen pràctiques de caràcter acadèmic, no laboral, regulades pel Real Decreto 1497/81 de 19 de Juny sobre Programas de Cooperación Universitaria que en el seu article 7 número 1 estableix;

Art. 7 – Uno; “La participación de una empresa en un programa no supondrá la adquisición de más compromisos que los estipulados en el Convenio, y en ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral.(…) No se establece por tanto relación contractual alguna entre el estudiante y la empresa, toda vez que su naturaleza es estrictamente académica y no laboral”.

Defineix per tant, una situació favorable per l’empresa a l’hora que alliberadora de tràmits molestos i burocràcia administrativa. Això suposa, per tant, que no és necessari ni permís de treball, ni cotització a la Seguretat Social.

És de destacar que, d’acord amb la normativa que regula l’intercanvi internacional d’estudiants a través del programa IAESTE, cap estudiant és acceptat al nostre país sense estar cobert per una assegurança convenient (cobertura mínima: accidents, malaltia, mort i repatriació), no havent l’empresa de cobrir aquests riscos. Aquests tràmits van a compte d’IAESTE i el propi estudiant.

De la lectura de l’article anterior, també es pot extreure que, com que no es tracta d’una relació contractual, els ingressos percebuts pels estudiants estrangers, en el marc de l’intercanvi patrocinat per IAESTE, no tenen el seu origen en una relació contractual de tipus laboral. Així, a efectes fiscals, es consideren ajudes a la manutenció i estada.Colaboradors

logo de NTV, nuevas tecnologias de venta
logo de teyme, tecnología agríola
logo diputació de lleida
logo universitat de lleida
logo de la paeria ajuntament de lleida
logo alumni udl